PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

  • roszczenia z tytułu wynagrodzenia za pracę
  • odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie
  • mobbing
  • roszczenia z tytułu wypadków w czasie pracy
  • roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • odwołania od decyzji ZUS